Zarząd firmy Qumak zwołał na 29 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA). Przedstawiony porządek obrad przewiduje podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki i zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu Qumak.